விழிப்புணர்வுப் பதாதைகள் காட்சிப்படுத்தல்

 

8

 யுனிசெவ் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் சொண்ட் நிறுவனத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுவரும் சிறுவர் சார்ந்த அனர்த்த இடர் தணிப்பு செயற் திட்டத்தின் கீழ் யாழ் மாவட்டத்தில் விழிப்புணர்வுப் பதாதைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன அவற்றில் சிலவற்றை படங்களில் காணலாம9