மாற்றத்திற்கான பாதை திட்ட ஆசிரியர்களுக்கான zoom செயலமர்வு

 

111

மாற்றத்திற்கான பாதை திட்டத்திற்கான ஆசிரியர்களுக்கான ஊக்குவித்தல் செயலமர்வின் முதலாவது பயிற்சி வளவாளர் திரு தெ.சந்திரகுமாரினால் zoom இனூடாக நடைபெற்றது. இதில் 57 பங்குபற்றுனர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.